אגרת הקודש מאדמו"ר הזקן, אגרת ו', שיעור י', א' בשבט תשע"ב, נחלאות

אגרת ו', עמוד 218